OBLIGACIONS FISCALS PER A RESIDENTS I NO RESIDENTS

PER QUÈ EL SISTEMA FISCAL ANDORRÀ S’HA CONVERTIT EN UN DELS SISTEMES IMPOSITIUS MÉS ATRACTIUS DE L’EUROZONA?

Els seus baixos tipus impositius, així com la inexistència de l’Impost Patrimonial o de l’Impost de Successions i Donacions, són només alguns dels motius que fan que el sistema fiscal andorrà sigui un dels sistemes impositius més atractius de la zona euro. La fiscalitat andorrana, per tant, s’ha convertit en una de les raons per les quals cada vegada més gent decideix traslladar la seva residència al Principat. Però, quines són les principals obligacions tributàries a Andorra?

IMPOSTOS ESTATALS

En relació amb la imposició directa; les persones físiques i les societats, residents fiscals a Andorra, tributen al país per totes les rendes mundials percebudes, amb l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i amb l’Impost de Societats (IS), respectivament. Gravats amb un tipus impositiu del 10% , amb algunes exempcions en cas de l’IRPF:

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a Andorra

¿Por lo tanto, cuánto IRPF tendré que pagar en Andorra?

A Andorra, les rendes netes inferiors a 24.000€ queden exemptes d’impostos. No obstant això, les rendes entre 24.001€ i 40.000€ tributen a la meitat, és a dir al 5% i les rendes a partir de 40.000€ tributen al 10%.

Si, per exemple , la teva renda neta és de 60.000€, hauràs de pagar 800€ pels primers 40.000€ (perquè els primers 24.000€ estan exempts de tributació i els següents 16.000€ tributen al 5%) i 2.000€ pels 20.000€ restants. És a dir que, pagaràs 2.800€ d’IRPF.

D’altra banda, els no residents fiscals a Andorra estan subjectes a l’Impost sobre la Renda de No Residents, que tributa a un 10% per les rendes obtingudes al Principat (sou, lloguers o qualsevol ingrés derivat de l’exercici de qualsevol activitat econòmica al país), però exempts de tributar per la percepció de rendes passives (dividends i interessos).

Pel que respecta a la imposició indirecta; els professionals, empresaris i societats la xifra de negoci de les quals sigui superior a 40.000€ hauran de presentar la declaració de l’Impost General Indirecte (IGI), gravat amb un tipus impositiu del 4,5% .

Quant a les operacions immobiliàries dutes a terme a Andorra estan gravades per l’Impost sobre la Plusvàlua i per l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Immobiliàries.

Qui paga i de quant és l'Impost sobre la Plusvàlua i l'Impost sobre Transmissions Patrimonials Immobiliàries?

Si realitzaràs una operació immobiliària a Andorra, has de saber que aquestes impliquen el pagament de l’Impost sobre la Plusvàlua, així com el pagament de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Immobiliàries. L’Impost sobre la Plusvàlua haurà de ser abonat pel transmitent (qui embeni l’immoble), en el moment de la venda. Aquest impost tributa a un tipus gradual de l’1 al 15%, en funció dels anys que el propietari hagi ostentat la propietat. No tributen els qui han ostentat una propietat per més de 10 anys. Quant a l’adquirent (qui compra l’immoble), haurà d’abonar l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Immobiliàries, tributant a un 4% sobre el valor real de l’immoble, d’aquest 4%, un 1% va a Govern i el 3% restant és per al Comú o ajuntament on estigui situat l’immoble. No obstant això, cal remarcar que la transmissió de terrenys o immobles entre cònjuges o parelles de fet, familiars col·laterals o relacions d’afinitat, fins de tercer grau, queden exemptes de tributació.

IRPF i IS

L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l’Impost de Societats són del 10% (amb exempcions)

IRNR

L’Impost sobre la Renda de No Residents és, també, del 10% i no tributen per rendes passives

IGI

Aquells amb una xifra de negoci de <40.000€ presenten la declaració del IGI, amb un tipus del 4,5%

IPTP i ITP

L’Impost sobre la Plusvàlua va de l’1% al 15% i el de Transmissions Patrimonials és del 4%

IMPOSTOS I TAXES COMUNALS O LOCALS

A més dels anteriors, tant persones físiques com societats poden estar subjectes a impostos o taxes comunals, lligats a la residència, l’exercici d’una activitat o la tinença d’un immoble en un Comú o parròquia.

Quins impostos i taxes locals existeixen a Andorra?

– Totes les persones físiques d’entre 18 i 65 anys que resideixin en una de les parròquies d’Andorra hauran de pagar la taxa “Foc i lloc”, que pot variar de 20 a 40€ en funció del Comú.

– Aquells que tinguin un immoble en propietat hauran d’abonar la Taxa de Propietat, del 0,55%, aproximadament, sobre els metres quadrats. I si, a més, aquest immoble està llogat, hauran de pagar l’Impost sobre Rendiments Arrendataris, que és d’un 2 o 3% sobre el lloguer, depenent del Comú. En Canillo no existeixen aquests tributs.

– Les persones físiques i societats, residents fiscals a Andorra, hauran de satisfer la Taxa d’Higiene Pública, d’entre 30 i 50€, i també la Taxa d’Enllumenat Públic. Menys en la Parròquia d’Encamp, on no existeixen aquests tributs.

– Per la concessió de l’autorització de fundació d’un comerç, el titular de l’activitat professional, comercial o econòmica, haurà de pagar la Taxa sobre Autorització de Radicació, que és d’entre 23,50 i 120€, depenent del Comú.

– Els qui exerceixin una activitat econòmica hauran de pagar l’Impost sobre la Radicació d’Activitats Comercials, Empresarials i Professionals en la parròquia corresponent, del 0,5 al 2%, en funció dels metres de la superfície explotada.

T’ASSESSOREM SOBRE QUANT T’ESTALVIARIES CANVIANT LA TEVA RESIDÈNCIA FISCAL A ANDORRA

Resum de la Política de Privacitat
  • Responsable del tractament: ANCEI Consultoria Estratègica Internacional, S.A.
  • Finalitat: Gestionar la sol·licitud de l’usuari.
  • Base jurídica: El consentiment de l’usuari.
  • Destinataris: Les seves dades no se cediran.
  • Conservació: Període legal màxim establert.
  • Drets de l’interessat: Accedir, rectificar i cancel·lar les dades referents a la seva persona, oposar-se al tractament de les dades, sol·licitar la limitació del tractament o la portabilitat de les dades.
     

Accés a la Política de Privacitat (versió completa).