NOTÍCIES
ANCEI | RESOLUCIÓ DE BPA I DISPOSICIÓ DELS DINERS DELS CLIENTS TRASPASSABLES A VALL BANC /RESOLUCIÓN DE BPA Y DISPOSICIÓN DEL DINERO DE LOS CLIENTES TRANSFERIBLES A VALL BANC
Des de l’any 2003, a ANCEI Consultoria Estratègica Internacional, hem estat treballant fins a consolidar-nos com una de les principals consultories del país en l’àmbit de l’assessorament estratègic i referent per aquelles empreses que tenen o volen tenir un component internacional.
ANCEI, Consultoria, Andorra, Assessorament, internacionalización, internacionalització, Ancei, asesoramiento empresas, consultoría fiscal, contabilidad, Escaldes, asesores fiscales, consultor financiero, consultores financieros
17520
post-template-default,single,single-post,postid-17520,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

RESOLUCIÓ DE BPA I DISPOSICIÓ DELS DINERS DELS CLIENTS TRASPASSABLES A VALL BANC /RESOLUCIÓN DE BPA Y DISPOSICIÓN DEL DINERO DE LOS CLIENTES TRANSFERIBLES A VALL BANC

04 maig RESOLUCIÓ DE BPA I DISPOSICIÓ DELS DINERS DELS CLIENTS TRASPASSABLES A VALL BANC /RESOLUCIÓN DE BPA Y DISPOSICIÓN DEL DINERO DE LOS CLIENTES TRANSFERIBLES A VALL BANC

El 21 d’abril del 2016 el Consell d’Administració de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) va aprovar la resolució per la qual s’adopten diferents instruments de resolució relatius a l’entitat de Banca Privada d’Andorra S.A (BPA).

En aquesta resolució s’aprova el traspàs del clients aptes de BPA a Vall Banc. A efectes pràctics es crearà un banc bo, Vall Banc, i un de dolent, BPA, on només quedaran els titulars de comptes que no hagin estat considerats aptes. Banca Privada passarà a ser una entitat no operativa. Els clients no aptes, des del moment en què Vall Banc comenci a operar, ja no podran retirar els 2.500 euros setmanals, sinó que els seus comptes quedaran bloquejats fins que no demostrin que compleixen amb les normes antiblanqueig.

En canvi, els clients que passin a Vall Banc -el procés es farà entre el 7 i el 10 de maig- seran sotmesos a un mecanisme per limitar la sortida massiva de capital. Així, els clients que passin de BPA a Vall Banc hauran d’estar, com a mínim, mig any a l’entitat abans de poder retirar el cent per cent dels dipòsits. Es tracta d’una de les restriccions, acordades dins el procés de resolució, i amb les quals es pretén mantenir els clients i evitar una crisi de liquiditat a Vall Banc.

Per tant, el saldo d’un compte d’un client  traspassat a Vall Banc –operació prevista per a l’11 de maig vinent–, serà distribuït en un contracte de dipòsit (estructurat en 6 dipòsits) i un compte a la vista amb plena disposició. El saldo del compte a la vista serà el 20% del saldo total i no podrà superar els 25.000 euros. Els dipòsits es crearan amb venciments d’entre 1 i 6 mesos a comptar de la data de transmissió. Quan es compleixi el mig any se li permetrà al client cancel•lar els dipòsits.

% Import mín. Import máx. Venciment
Dipòsit 1 10% 15.000 € 25.000 € 1 mes. Finals de 05/2016
Dipòsit 2 10% 15.000 € 25.000 € 2 mesos. Finals de 06/2016
Dipòsit 3 10% 15.000 € 25.000 € 3 mesos. Finals de 07/2016
Dipòsit 4  15% 15.000 € 25.000 € 4 mesos. Finals de 08/2016
Dipòsit 5 20% 15.000 € 25.000 € 5 mesos. Finals de 09/2016
Dipòsit 6 35% 15.000 €  La resta 6 mesos. Finals de 10/2016

En el cas dels clients que no hagin superat auditoria, es mantindran a BPA i seran traspassats a Vall Banc tan bon punt acreditin que compleixen els requeriments de prevenció de blanqueig i finançament del terrorisme. En els cas dels sospitosos, quedaran bloquejats i els seus dossiers seran derivats a les autoritats competents.

 Dintre de la categoria de clients traspassables a Vall Banc s’ha de tenir en compte que es troben tres tipus de clients:

– Els Aptes amb KYC

– Els Aptes sense KYC

– Els Aptes amb KYC però on falta documentació

 Els clients aptes sense KYC o aquells on manqui documentació podran disposar dels 6 dipòsits però podran veure restringides determinades operatives bancaries fins que completin el seu dossier (KYC).

BPA tancarà les portes com a entitat operativa el 9 i 10 de maig, i l’11 de maig Vall Banc ja obrirà com a nova entitat. Durant aquets dos dies entremig es produirà el procés final de migració, que va començar el 21 d’abril, per passar els comptes considerats aptes.

_____________________________________________________________________________________________________

El 21 de Abril de 2016 el Consejo de Administración de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) aprobó la resolución por la que se adoptan diferentes instrumentos de resolución relativos a la entidad de Banca Privada de Andorra SA (BPA).

En esta resolución se aprueba el traspaso de los clientes aptos de BPA a Vall Banc. A efectos prácticos se creará un banco bueno, Vall Banc, y uno malo, BPA, donde sólo quedarán los titulares de cuentas que no hayan sido considerados aptos. Banca Privada pasará a ser una entidad no operativa. Los clientes no aptos, desde el momento en que Vall Banc empiece a operar, ya no podrán retirar los 2.500 euros semanales, sino que sus cuentas quedarán bloqueadas hasta que no demuestren que cumplen con las normas anti blanqueo.

En cambio, los clientes que pasen a Vall Banc -el proceso se realizará entre el 7 y el 10 de mayo- serán sometidos a un mecanismo para limitar la salida masiva de capital. Así, los clientes que pasen de BPA a Vall Banc deberán estar, como mínimo, medio año en la entidad antes de poder retirar el cien por ciento de los depósitos. Se trata de una de las restricciones, acordadas en el proceso de resolución, y con las que se pretende mantener a los clientes y evitar una crisis de liquidez en Vall Banc.

Por tanto, el saldo de una cuenta de un cliente traspasado a Vall Banc -operación prevista para el próximo 11 de mayo -, será distribuido en un contrato de depósito (estructurado en 6 depósitos) y una cuenta a la vista con plena disposición. El saldo de la cuenta a la vista será el 20% del saldo total y no podrá superar los 25.000 euros. Los depósitos se crearán con vencimientos de entre 1 y 6 meses a contar desde la fecha de transmisión. Cuando se cumpla el medio año se le permitirá al cliente cancelar los depósitos.

Porcentaje Importe mín. Importe máx. Vencimiento
Depósito 1 10% 15.000 € 25.000 € 1 mes. Finales 05/2016
Depósito 2 10% 15.000 € 25.000 € 2 meses. Finales 06/2016
Depósito 3 10% 15.000 € 25.000 € 3 meses Finales 07/2016
Depósito 4 15% 15.000 € 25.000 € 4 meses Finales 08/2016
Depósito 5 20% 15.000 € 25.000 € 5 meses. Finales 09/2016
Depósito 6 35% 15.000 €  El resto 6 meses. Finales 10/2016

En el caso de los clientes que no hayan superado la auditoría, se mantendrán en BPA y serán transferidos a Vall Banc una vez acrediten cumplir los requerimientos de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo. En el caso de los sospechosos, quedarán bloqueados y sus dosieres serán derivados a las autoridades competentes.

Dentro de la categoría de clientes transferibles a Vall Banc se debe tener en cuenta que  hay tres tipos de clientes:

– Los Aptos con KYC
– Los Aptos sin KYC
– Los Aptos con KYC pero falta documentación

Los clientes aptos sin KYC o aquellos en los que  falte documentación podrán disponer de los 6 depósitos pero podrán ver restringidas determinadas operativas bancarias hasta que completen su dosier (KYC).

BPA cerrará las puertas como entidad operativa el 9 y 10 de mayo, y el 11 de mayo Vall Banc ya abrirá como nueva entidad. Durante estos dos días  se producirá el proceso final de migración, que comenzó el 21 de abril, para pasar las cuentas consideradas aptas.