NOTÍCIES
ANCEI | COVID-19 ANDORRA. AJUT ECONÒMIC PER A PROPIETARIS DE LOCALS I HABITATGES DE LLOGUER – ACTUALITZACIÓ
Des de l’any 2003, a ANCEI Consultoria Estratègica Internacional, hem estat treballant fins a consolidar-nos com una de les principals consultories del país en l’àmbit de l’assessorament estratègic i referent per aquelles empreses que tenen o volen tenir un component internacional.
ANCEI, Consultoria, Andorra, Assessorament, internacionalización, internacionalització, Ancei, asesoramiento empresas, consultoría fiscal, contabilidad, Escaldes, asesores fiscales, consultor financiero, consultores financieros
18847
post-template-default,single,single-post,postid-18847,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

COVID-19 ANDORRA. AJUT ECONÒMIC PER A PROPIETARIS DE LOCALS I HABITATGES DE LLOGUER – ACTUALITZACIÓ

28 maig COVID-19 ANDORRA. AJUT ECONÒMIC PER A PROPIETARIS DE LOCALS I HABITATGES DE LLOGUER – ACTUALITZACIÓ

Newsletter COVID-19. Número 10 – Actualització

Escaldes-Engordany, 28 de maig.

Aprovació del nou Reglament que regula l’ajut econòmic per a propietaris de locals comercials i habitatges de lloguer

Com ja vam informar en la nostra Newsletter 10, de 18 de maig, el dia 15 de maig es va publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) el Decret 13 de maig de 2020, d’aprovació del Reglament que regula l’ajut econòmic ocasional destinat als propietaris dels locals comercials i habitatges que han vist reduïts substancialment els ingressos de la unitat familiar.

Doncs bé, en data 27 de maig s’ha publicat al BOPA el Decret 27-5-2020, de modificació del Decret 13 de maig de 2020. Aquest text deroga íntegrament l’anterior Reglament, establint nous requisits en quant a l’accés, el procediment de sol·licitud, la quantia i la durada de l’ajut econòmic destinat a:

 • Propietaris de locals comercials. En aquest sentit, cal recordar que les Lleis 3/2020 i 5/2020 (1ª i 2ª Llei Òmnibus, respectivament) regulen la reducció del 100%, 80% o 50% de la renda de tots els contractes d’arrendament de locals per a negoci, segons si les seves activitats han estat suspeses obligatòriament, sotmeses a un règim de guàrdies o obertes.

 • Propietaris d’habitatges. En aquest sentit, cal recordar que la Llei 5/2020 (2ª Llei Òmnibus) regula la reducció del 20% de la renda dels habitatges de lloguer durant el període d’emergència sanitària a les persones assalariades concernides per la suspensió de contractes de treball (ERTO) o reducció de jornada laboral, així com a les persones que exerceixen una activitat per compte propi que hagi estat suspesa (obligatòriament o voluntàriament), i les que estiguin sotmeses a un règim de guàrdies.

 

Quins requisits han de complir les persones beneficiàries?

Les persones beneficiàries de l’ajut econòmic han de complir els següents requisits:

 • Han de ser persones físiques propietàries de locals comercials o habitatges de lloguer.

 • Els sol·licitants han de complir els requisits generals per ser beneficiaris establerts en la l’article 5 de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris. Aquests requisits consisteixen en acreditar la residència legal, efectiva i permanent a Andorra, acreditar els requisits específics establerts a la Llei 6/2014 i no tenir dret a rebre cap prestació tècnica, econòmica o tecnològica, privada o pública, nacional o estrangera.

 • Els contractes d’arrendament de locals i habitatges han d’haver estat objecte de reducció de la renda.

 • Els seus ingressos, inclosos els que procedeixin dels lloguers esmentats, no han de superar els 48.000 euros anuals (si es tracta d’una persona sola), o els 000 euros anuals (en el cas d’una unitat familiar de convivencia).

 • No han de superar el barem de valoració patrimonial. Aquest barem s’entén superat si el valor de mercat dels béns immobles, sense computar l’habitatge habitual ni l’immoble arrendat pel qual es rep l’ajut, és superior o igual a deu vegades el llindar econòmic de cohesió social personal en còmput anual.

 

Quin és el procediment per a fer la sol·licitud?

Els beneficiaris hauran de presentar per via telemàtica (o presencialment, en cas que el beneficiari no disposi de mitjans electrònics) els següents documents:

 • Models oficials de sol·licitud i declaració responsable que figuren a la pàgina web de Tràmits del Govern.

 • Passaport o DNI (si la persona és estrangera).

 • Targeta en què consti el número de compte IBAN.

 • Còpia del contracte d’arrendament de local comercial o habitatge arrendat.

 • Autorització per accedir a la informació bancària (tant de la persona sol·licitant com dels altres membres de la unitat familiar majors de divuit anys amb què conviu).

 • Declaració i consentiment de verificació de dades.

Un cop presentada la sol·licitud, el Govern podrà dur a terme totes les comprovacions que consideri oportunes per verificar l’exactitud de la declaració autoresponsable, i a tal efecte podrà sol·licitar informació addicional.

Tanmateix, podrà efectuar les comprovacions necessàries i verificar la informació facilitada pel beneficiari amb les administracions i entitats públiques, entitats bancàries o qualsevol altre organisme, d’acord amb l’autorització facilitada pel sol·licitant en el moment d’efectuar la sol·licitud.

 

Quina és la quantia i durada de l’ajut econòmic?

En quant a la quantia de l’ajut econòmic, aquesta ha de ser de la que correspongui per tal de garantir al propietari o a la seva unitat familiar el barem de valoració patrimonial personal o familiar, calculat d’acord amb l’article 31 de la Llei 6/2014.

El càlcul mensual de l’ajut és la diferència enter els ingressos realment obtinguts i el barem de valoració patrimonial personal o familiar que li correspondria, sense que l’esmentada quantia pugui ser superior a l’import de les rendes que ha deixat de percebre, d’acord amb els següents llindars:

 • LECS personal: import mensual de 1.083,33 euros.
 • Consort o parella: import mensual de 758,33 euros.
 • Altres membres de la unitat de convivència: 00,00 euros.

A partir de l’aprovació de l’ajut, el beneficiari haurà de presentar mensualment la declaració autorespondable dels ingressos obtinguts.

La durda de l’ajut és per al període computat a partir del 14 de març de 2020 i mentre es continuïn complint els requisits i estigui en vigor la reducció de la renda de locals comercials i habitatges de lloguer, regulades a les Lleis 3/2020 i 5/2020 (1ª i 2ª Llei Òmnibus, respectivament).

L’equip d’ANCEI ens posem a disposició de tots aquells propietaris de locals comercials i d’habitatge de lloguer que han vist reduïts substancialment els seus ingressos.

Així mateix, us seguirem mantenint informats al respecte per tal d’ajudar-vos amb tot el relacionat amb les mesures excepcionals resultants de la pandèmia COVID-19.

 

Cordialment,

Jaume Torres Segura

Soci d’ANCEI