NOTÍCIES
ANCEI | Campanya de l’IRPF 2019
Des de l’any 2003, a ANCEI Consultoria Estratègica Internacional, hem estat treballant fins a consolidar-nos com una de les principals consultories del país en l’àmbit de l’assessorament estratègic i referent per aquelles empreses que tenen o volen tenir un component internacional.
ANCEI, Consultoria, Andorra, Assessorament, internacionalización, internacionalització, Ancei, asesoramiento empresas, consultoría fiscal, contabilidad, Escaldes, asesores fiscales, consultor financiero, consultores financieros
18810
post-template-default,single,single-post,postid-18810,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Campanya de l’IRPF 2019

21 abr. Campanya de l’IRPF 2019

CAMPANYA DE L’IRPF 2019

La campanya de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’exercici 2019 (IRPF 2019) s’ha iniciat aquest mes d’abril. En aquest sentit, volem recordar que els residents fiscals a Andorra disposen d’un termini fins al 30 de setembre del 2020 per a presentar i subscriure la declaració corresponent a l’exercici 2019 davant del Departament de Tributs i Fronteres d’Andorra (DTF).

La declaració a presentar davant el DTF es correspon amb el formulari 300.

Què és l’IRPF?

L’IRPF grava els rendiments obtinguts per les persones físiques que reben la consideració de residents fiscals en territori andorrà. Segons l’establert a l’article 8 de la Llei 5/2014, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (LIRPF), es considerarà obligat tributari qualsevol persona en què es doni una de les circumstàncies següents:

 • Que visqui a Andorra més de 183 dies durant l’any natural.
 • Que radiqui a Andorra el nucli principal de les seves activitats econòmiques o interessos econòmics, de manera directa o indirecta.

Quins rendiments s’han de declarar a l’IRPF?

El contribuent queda subjecte a l’IRPF per obligació personal, i per tant, són objecte de declaració tots els rendiments que el aquest hagi obtingut arreu del món. Els rendiments susceptibles de declaració es classifiquen de la següent manera:

 • Rendes del treball (contraprestacions derivades d’una relació laboral).
 • Rendes del capital immobiliari (lloguers).
 • Rendes d’activitats econòmiques (activitats empresarials o professionals i administradors).
 • Rendes del capital mobiliari (interessos, dividends i rendiments d’assegurances).
 • Guanys i pèrdues de capital (transmissions patrimonials, les herències i donacions no s’inclouen).

En aquest sentit, hauran de presentar declaració els contribuents que obtinguin rendes del capital immobiliari que conjuntament amb les rendes del treball siguin d’un import íntegre superior a 24.000 euros durant el període positiu. És el que s’anomena el mínim personal.

Elements determinants de la tributació

La LIRPF preveu una sèrie de reduccions aplicables en el càlcul de l’impost:

 • Mínim personal de 24.000 euros (anteriorment esmentat).
 • Exempció de 3.000 euros per obtenció de rendes passives i guanys i pèrdues de capital.
 • Mínim familiar (consistent en 750 euros per ascendent i descendent a càrrec, multiplicat per 1,5 en cas de discapacitat).
 • Habitatge habitual (màxim 1.000 euros anuals).
 • Aportacions a plans de pensions (amb un import màxim de 5.000 euros o el 30% de la suma de les rendes del treball i rendes d’activitats econòmiques).
 • Pensió compensatòria o anualitats per aliments (corresponent a l’import reconegut en la legislació civil aplicable, resolució judicial o conveni regulador).

Tipus impositiu aplicable

Aplicació d’un tipus impositiu fix del 10%. No obstant, s’aplicarà un tipus del 5% entre les rendes compreses entre 24.000 i 40.000 euros, i s’aplicarà en la quota de tributació a través d’una bonificació màxima de 800 euros per obtenció de determinades rendes.

Pagament fraccionat

Els contribuents que obtenen rendes d’activitats econòmiques tenen l’obligació d’efectuar un pagament fraccionat del període impositiu en curs. Es tracta d’un pagament a compte de la declaració de l’IRPF de 2020 (la qual es presentarà al 2021). El termini per a efectuar el pagament a compte és fins el més de setembre de 2020.

Els contribuents tenen la opció d’autoritzar al Govern d’Andorra a liquidar d’ofici el pagament fraccionat.

En quant a l’import del pagament fraccionat, degut a les noves mesures adoptades en la Llei Òmnibus, les quals van encaminades a pal·liar les conseqüències negatives de la crisi causada pel COVID-19, en aquest exercici 2020 s’aplicarà de manera excepcional un 20% sobre la quota de liquidació de la declaració de 2019. Aleshores, el percentatge aplicable disminuirà del 50% al 20%.

Presentació extemporània de la declaració

Cal recordar que la presentació extemporània de la declaració de l’IRPF 2019 estarà subjecte als següents recàrrecs:

 1. del 2% de l’import ingressat fora de termini si ha transcorregut menys de dos mesos;
 2. del 5% de l’import ingressat fora de termini si ha transcorregut entre dos i dotze mesos;
 3. del 10% de l’import ingressat fora de termini si ha transcorregut més de dotze mesos.

Contacta’ns per a que t’ajudem amb la teva declaració

En aquest sentit, l’equip fiscal d’ANCEI ens posem a disposició de tots els obligats contribuents per ajudar-los i assessorar-los en l’elaboració i presentació de la seva declaració de l’IPRF davant del DTF.

Tanmateix, ANCEI es compromet a aplicar condicions especials per aquells qui facilitin la informació necessària per a elaborar la declaració de l’IRPF abans del dia 15 de juliol de 2020.

Per a més informació al respecte, podeu contactar-nos directament a la següent direcció de correu electrònic: irpf@ancei.com.

Cordialment,

L’equip d’IRPF d’ANCEI