NOTÍCIES
ANCEI | Projecte de Llei Òmnibus – Segon paquet de mesures
Des de l’any 2003, a ANCEI Consultoria Estratègica Internacional, hem estat treballant fins a consolidar-nos com una de les principals consultories del país en l’àmbit de l’assessorament estratègic i referent per aquelles empreses que tenen o volen tenir un component internacional.
ANCEI, Consultoria, Andorra, Assessorament, internacionalización, internacionalització, Ancei, asesoramiento empresas, consultoría fiscal, contabilidad, Escaldes, asesores fiscales, consultor financiero, consultores financieros
18792
post-template-default,single,single-post,postid-18792,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Projecte de Llei Òmnibus – Segon paquet de mesures

14 abr. Projecte de Llei Òmnibus – Segon paquet de mesures

Newsletter COVID-19. Número 9

Escaldes-Engordany, 13 d’abril

La situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2, també anomenat COVID-19, segueix plantejant reptes de grans dimensions pel Principat que, degut a la prolongació sobrevinguda del confinament dels ciutadans i el bloqueig fronterer del país, ha d’adoptar mesures de caire econòmic i laboral per tal de poder fer front a aquesta situació sense precedents.

En aquest sentit, el Govern va presentar el passat 12 d’abril les actuacions previstes en el segon paquet de mesures del nou projecte de Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2.

Aquest segon paquet, amb paraules de l’executiu té els següents objectius:

 • Protegir el màxim nombre de llocs de treball,
 • Preservar el teixit productiu,
 • Aplicar mesures partint de la corresponsabilitat i la proporcionalitat,
 • Garantir l’Estat del Benestar.

 

Les noves mesures més noves dins d’aquest segon paquet són les Suspensions Temporals de Contractes de Treball (en endavant, STCT) o també anomenats expedients de regulació temporal d’ocupació (o ERTOs) i la reducció de la jornada laboral

La figura de l’ERTO “Expedient de regulació temporal d’ocupació”, s’està fent servir a l’Estat Espanyol de manera àmplia sota el nom de “expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)”, mecanisme previst per l’Estatut dels Treballadors del país veí i que té com a finalitat poder desvincular laboralment al treballador durant un període de temps amb motiu de l’aturada econòmica provocada pel COVID-19.

El mecanisme s’ha estat fent servir amb la intenció de poder reduir la carrega de despesa de les empreses afectades per la pandèmia i al mateix temps poder preservar els llocs de feina dels treballadors per quan es produeixi la tornada a la normalitat.

Pel que fa al Principat, figures semblants es preveuen a l’article 41 de la Llei 31/2018 de Relacions Laborals, no obstant, la vigència del mateix ha estat suspesa per l’aplicació de la Llei 30/2020 de mesures Urgent o Llei Òmnibus i pel que es concreta en aquest nou Projecte de Llei, seguirà suspesa creant una figura especifica al respecte per fer front a la situació actual.

El conjunt de les mesures noves del segon paquet, d’acord amb l’exposat pel govern andorrà són les següents:

 1. MESURES LABORALS

 

Aquest segon paquet de mesures relacionades en matèria laboral, està format per dos grans blocs, el de mesures de continuïtat i el de noves mesures.

Les característiques principals de les mateixes són les següents:

ASPECTES QUE ES MANTENEN DEL PRIMER PAQUET DE MESURES:

Entre els aspectes en matèria laboral contemplats en el nou projecte de Llei, n’hi ha que provenen i es mantenen del primer paquet aprovat el passat 23 de març.

 • Continuïtat dels contractes de treball malgrat la suspensió de l’activitat de les empreses per la situació d’emergència sanitària.
 • No-aplicació del procediment de suspensió dels contractes de treball per cas fortuït o força major previst en la Llei de relacions laboral, en cas de suspensió temporal d’activitat de les empreses per la situació d’emergència sanitària i el fet que es considerin sense efecte si s’han sol·licitat.
 • La no-aplicació del termini d’avís anticipat per a la modificació d’horaris de treball, així com la facultat de l’empresa de canviar les funcions i tasques dels treballadors per a la reorganització amb motiu del COVID-19.
 • El permís retribuït en cas d’absència per tenir cura dels fills a càrrec, mentre els centres educatius i de lleure extraescolar romanguin obligatòriament tancats, amb els mateixos requisits que en la Llei anterior. En aquest aspecte, però, atès que a partir de l’entrada en vigor a principis de maig de la nova Llei i a mesura que es vagin obrint activitats hi haurà un nombre cada cop més important de persones que s’hi podran acollir, s’estableix que la compensació a càrrec del Govern no pot superar el salari mínim interprofessional.
 • Així mateix, la normativa dona continuïtat al sistema de compensació del temps no treballat aprovat en el primer paquet de mesures i s’amplia no només a les empreses que tenen suspesa l’activitat, sinó també a les que estan obertes i han tingut una davallada en la xifra de negoci per la situació d’emergència sanitària. A més, la compensació horària de treball a futur se segueix limitant fins al 31 de desembre del 2020 però sense el límit dels 3 mesos per cada mes de suspensió de l’activitat.

 

NOVES MESURES: STCT O ERTO I REDUCCIÓ DE JORNADA LABORAL

El projecte de Llei inclou la possibilitat d’una suspensió temporal dels contractes de treball i reducció de la jornada laboral basant-se en tots els casos en el principi de corresponsabilitat i de proporcionalitat.

Aquesta mesura aplicable als assalariats i assimilats, pot afectar una part o la totalitat de la plantilla, si han estat donats d’alta en l’empresa amb anterioritat a la declaració, el 13 de març, de la situació d’emergència sanitària. En el cas dels autònoms, han d’haver iniciat l’activitat amb anterioritat a aquesta data.

QUI POT ACOLLIR-SE AL “STCT” O “ERTO” I LA REDUCCIÓ DE JORNADA:

Pel que fa a la figura del “ERTO” o reducció de jornada únicament podrà ser aplicada per les següents empreses:

 • Empreses que tinguin suspesa la seva activitat de forma obligatòria perquè així ho establia la llei o perquè ho hagi fet voluntàriament.
 • Empreses que mantinguin un règim de guàrdies.
 • Empreses que, tot i estar obertes per tenir autorització, puguin justificar una davallada de la seva xifra de negocis igual o superior al 50%, comparant dades del mes d’abril de l’any immediatament anterior.
 • Empreses que, tot i no poder acreditar una davallada del 50% o més de la seva xifra de negocis, puguin acreditar que la baixada d’activitat registrada “fa impossible” el manteniment de la càrrega social de les persones assalariades.
 • S’exclourà a les empreses amb deutes amb l’administració pública i aquelles de temporada d’hivern.

 

PROCEDIMENT DE COM S’HA DE SOL·LICITAR PER PART DE L’EMPRESA

Les sol·licituds inicials de la STCT o de reducció de la jornada laboral s’entenen autoritzades pel ministeri competent en matèria de treball a partir de la presentació de la sol·licitud si estan presentades per les següents empreses:

 • Empreses que tinguin suspesa l’activitat, tant obligatòriament per decret del Govern com voluntàriament.
 • Empreses que estiguin sotmeses a un règim de guàrdia o permanència per decret del Govern

 

Per altra banda, s’hauran d’autoritzar expressament (tenint en compte el previ període de consultes). les sol·licituds inicials presentades per empreses que estiguin obertes i autoritzades a obrir per decret del Govern. Aquesta haurà de ser aprovada en el període màxim de 5 dies hàbils o s’entendrà aprovada per silenci administratiu.

Tots dos tipus de sol·licitud s’han de fer aportant un expedient de suspensió temporal de contractes de treball o de reducció de jornada laboral al ministeri competent de treball que consti de la següent documentació:

 • Expedient sol·licitant alguna de les següents modalitats: suspensió temporal de contractes, reducció de la jornada no superior al 75% del temps, o les dues a l’hora.
 • Documents justificatius de les causes concretes que provoquen la suspensió dels contractes de treball o la reducció de jornada.
 • Informació econòmica del darrer exercici complet.
 • Relació no-nominativa dels treballadors afectats per la mesura.
 • La declaració responsable de compliment dels requisits i les condicions necessaris perquè l’empresa es pugui acollir a la suspensió temporal.
 • Calendari de suspensió previst o estimat.

 

Així mateix, l’empresa haurà de comunicar qualsevol desviació sobre el pla preestablert i entregar la documentació bimensualment mentre duri la suspensió o reducció de la jornada.

Un cop la sol·licitud de STCT o de reducció de la jornada laboral ha estat autoritzada tàcitament o expressament pel ministeri de treball l’empresa ho ha de notificar a cadascuna de les persones assalariades afectades.

IMPLICACIONS PER L’EMPRESARI

L’empresa o empresari que realitzi una STCT o una reducció de jornada passarà a pagar únicament el 25% del salari resultant de la reducció que s’apliqui als empleats que han estat sotmesos a les esmentades mesures.

El Govern assumirà el 75% de salari restant.

El que sí que deixa clar, és que el percentatge que depengui de l’empresa l’haurà de pagar encara que per fer-ho necessiti recórrer al programa de finançament de crèdits a interès zero.

Per tant, es deixen de pagar els sous integres dels treballadors que estan sotmesos a aquesta suspensió temporal o reducció de jornada, reduint per tant, el cost que el fet implicava per l’empresa.

IMPLICACIONS PEL TREBALLADOR

En aquest sentit, distingirem entre:

STCT o ERTO

En el cas de la STCT, d’acord amb l’esborrany del projecte de Llei, la persona assalariada concernida per la suspensió temporal del seu contracte de treball percebrà la percepció com segueix:

 • L’import equivalent al salari mínim interprofessional (1.083,33 €) per la jornada legal ordinària o bé per la part proporcional.
 • En cas que el salari fix de treballador la persona assalariada, tenint en compte la mitjana dels darrers dotze mesos estigui situat entre el salari mínim interprofessional (1.083,33 €) el salari mitjà (2.129,44 €) i el doble del salari mitja (4.258,88 €), l’escreix entre el salari mínim i el salaris fixes que percep la persona assalariada es redueixen en percentatges del 30%, 40%, 50%, 70%, 80% i 91%, respectivament.

 

Per tant, pel que fa a l’afectació directa al treballador, es garanteix el salari mínim més increments en funció del salari que es tenia abans de la STCT o de la reducció, els quals poden fer pujar el salari percebut en aquest circumstancia com a màxim a 2.129,77 € per mes.

Tenint en compte el aquí mencionat, la Llei per exemple contemplarà una rebaixa del 20% en aquells treballadors que tinguin un salari mitjà (2.129,44 €) i d’aquesta xifra en endavant, els imports de rebaixa podran arribar fins al 50% per a salaris de 4.258,88 €.

A partir d’aquesta quantitat és indiferent el que es cobri, la quantitat a percebre sempre serà 2.129,77 euros. És a dir, que si una persona cobra 4.258,88 € i li fan una STCT o un ERTO passarà a percebre 2.129,77 € i si cobra 8.000 €, també.

Per tant el salari màxim que una persona pot cobrar si ha estat sotmesa a una STCT o ERTO és de 2.129,77 €.

Per tal de facilitar aquest complex càlcul, a continuació exposem l’exemple d’una persona assalariada que cobrava 1.600 € i es veu afectada per una STCT o ERTO:

 • Sou de l’assalariat: 1.600 €
 • Prestació Govern: 1.071,15 € (67%)
 • Remuneració empresari: 357,05 € (22%)
 • Salari i % que es cobra: 1.428,20 € (89%)

 

Així doncs, segons aquest exemple, el treballador acabarà cobrant un 96% de la seva retribució. Del salari que acabarà percebent, el Govern n’assumeix el 75% i l’empresari, el 25.

Es a dir, el treballador rep el 96% del salari que rebia abans de la STCT o de la reducció de jornada, i d’aquest salari reduït resultant que li pertocaria rebre, un 75% del total el pagarà govern (un 72% del 1.536,64 €) i el 25% restant el pagarà l’empresari (un 24% del 1.536,64 €).

Així mateix, durant el temps que el treballador està sota suspensió del contracte de treball:

 • Estarà exonerat d’acudir al seu lloc de treball mentrestant duri la suspensió, sense poder ser acomiadat de manera definitiva durant l’aplicació del STCT.
 • No percepció del salari íntegre durant el període de la suspensió.
 • Dret a reincorporar-se al lloc de treball previ que tenia sense pèrdua de drets un cop acabi la suspensió temporal.

 

Reducció de jornada laboral

En el supòsit de reducció de la jornada laboral, la prestació per la part de jornada en què no es treballa es calcula de la mateixa manera que s’ha exposat per la STCT i després es minora proporcionalment.

No obstant, en el cas de reducció de la jornada laboral, l’empresari seguirà assumint el pagament de la part empresarial de la cotització del salari, tant a la branca general (7%) com a la branca de jubilació (8,5%), i retindrà la cotització dels assalariats, tant a la branca general (3%) com a la branca de jubilació (3,5%).

Així mateix, la normativa estipula que les persones amb reducció de la jornada laboral no podran realitzar hores extraordinàries ni treballar en compensació de les hores generades per les mesures de la Llei òmnibus del passat mes de març. També es preveu que els períodes de suspensió temporal dels contractes de treball i de reducció de la jornada laboral es tindran en compte a l’efecte de computar l’antiguitat en l’empresa, però no computen a l’efecte de generar el dret a les vacances retribuïdes.

APLICACIÓ DE LA MESURA – STCT i reducció de jornada Laboral

L’aplicació de la mesura queda compresa entre el proper 1 de maig i fins els 180 dies naturals posteriors a la declaració del Govern, per Decret, de la fi de la situació de crisis sanitària. En tot cas, aquest àmbit temporal no pot anar més enllà del 31 de desembre.

El Govern preveu que suposarà una despesa d’entre 90 i 120 milions d’euros del 1 de maig fins al desembre donat que el Govern haurà d’assumir part del cost d’aquesta mesura.

AJUDES PER LES PRESTACIONS SALARIALS DELS AUTÒNOMS

Pel que fa als autònoms, s’atorgarà als que tinguin la seva activitat suspesa, i que cotitzin d’acord amb les bases del 50%, el 62,5%, el 75% i el 100%, una prestació de 1.012,91 euros mensuals a càrrec del Govern que se satisfarà directament per part de la CASS.

Queden exclosos d’aquesta prestació, els autònoms que cotitzen al 25%,  les persones que realitzen una activitat per compte propi i que al mateix temps, durant el mes anterior, siguin assalariades per compte aliè. Els pensionistes que percebin una pensió o un salari global igual o superior a la prestació anterior. Així mateix, els administradors de societats i els que cotitzen al 125 i el 137,5% perquè tenen una renda neta o una xifra de negoci important que no justifica la prestació.

D’altra banda, el Govern també assumirà el pagament a la CASS de la cotització a la branca general (10%) de les prestacions dels autònoms.

 1. MESURES ADDICIONALS DE PROTECCIÓ ALS CIUTADANS– ajuts arrendaments i hipoteca.

 

AJUTS EN LLOGUERS I HIPOTEQUES– Per persona afectada pel STCT o la reducció de jornada Laboral.

Paral·lelament, el Projecte de Llei pretén protegir als ciutadans afectats negativament per aquestes mesures i en situació de vulnerabilitat.

En aquest sentit, tota persona que pateixi una STCT o a la reducció de jornada laboral tindrà dret al següent:

 • Que se li faci una rebaixa del lloguer del seu habitatge del 20%.
 • Dret a sol·licitar una carència en el pagament de les quotes de la hipoteca si el cost d’aquesta i els serveis bàsics superen el 5% dels diners ingressats per la unitat familiar, tindran

 

Totes aquestes accions seran aplicables mentre duri la suspensió dels contractes, o bé fins al 31 de desembre del 2020.

AJUTS EN LLOGUERS– Per empresaris i autònoms afectats per la parada econòmica

En relació amb els lloguers dels locals comercials, tant les empreses com els autònoms podran continuar tenint una sèrie de descomptes mentre duri el tancament i durant la reobertura.

Així doncs, si l’activitat està oberta, el descompte serà del 80% i si està de guàrdia serà del 100%. En el moment de la reobertura, les activitats que hagin estat suspeses el primer mes continuaran amb el 100% de bonificació, el segon un 50% i el tercer un 25%. Si ha estat de guàrdia, el mes d’obertura rebrà un 80% de descompte i el segon un 40%. Finalment, si ha estat oberta, la reducció durant el primer mes serà del 50%.

 1. MESURES EN MATÈRIA DE SEGURETAT SOCIAL

 

Les mesures contemplades dins la normativa en matèria de seguretat social, són les que ja es van prendre en el primer paquet de mesures de la Llei òmnibus aprovada el passat mes de març. Així, les prestacions econòmiques per incapacitat temporal per aïllament o diagnòstic del SARS-CoV-2 es continuaran pagant tant als assalariats com als autònoms i equiparant a les prestacions per al supòsit d’accident laboral o malaltia professional (66% del salari des del primer dia).

En paral·lel, a partir de l’entrada en vigor a principis de maig d’aquesta Llei, només es pagarà el 100% del salari als que han interromput la seva activitat per aïllament o per contagi del SARS-CoV-2 si treballen en l’àmbit sanitari o sociosanitari, ja que deixa de tenir sentit el concepte de serveis essencials del principi de la crisi sanitària a mesura que es vagin obrint cada cop més activitats.

Es dona continuïtat a la mesura de la reducció de la cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi. Així, es podran seguir acollint a la base de cotització equivalent al salari mínim els autònoms que declarin tenir una reducció significativa de l’activitat fins a la fi de l’emergència sanitària. La suspensió temporal de la cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi, es podrà continuar fent efectiva per als autònoms que hagin suspès la seva activitat en el període decretat pel Govern.

Finalment, el finançament de la part empresarial de la cotització de les persones assalariades, es farà extensiu a totes les persones que han deixat de treballar a causa de la situació d’emergència sanitària mentre el Govern no declari la fi d’aquesta situació, tant si l’activitat ha estat suspesa o no, totalment o parcialment.

 1. CONCLUSIONS

 

Des d’aquesta perspectiva entenem que aquestes mesures s’han pres amb la intenció de pal·liar la crisi econòmica associada a la present crisi sanitària del COVID-19.

Entenem que les mesures van encaminades a fer front a la crisis intentant evitar la destrucció tant d’ocupació com de teixit empresarial, fet que comportaria sens dubte, una prolongació de la sortida de la present crisi amb la propera etapa de desconfinament i recuperació.

L’equip d’ANCEI us seguirà mantenint informats, per tal d’ajudar-vos en tot el relacionat amb les mesures excepcionals resultants de la pandèmia COVID-19.

L’equip d’assessors laborals i economistes d’ANCEI es troba a la vostra plena disposició per tal de resoldre qualsevol dubte respecte els ERTOs o les reduccions de jornades.

Cordialment,

Jaume Torres Segura

Soci d’ANCEI