NOTÍCIES
ANCEI | ERTO i reducció de jornada
Des de l’any 2003, a ANCEI Consultoria Estratègica Internacional, hem estat treballant fins a consolidar-nos com una de les principals consultories del país en l’àmbit de l’assessorament estratègic i referent per aquelles empreses que tenen o volen tenir un component internacional.
ANCEI, Consultoria, Andorra, Assessorament, internacionalización, internacionalització, Ancei, asesoramiento empresas, consultoría fiscal, contabilidad, Escaldes, asesores fiscales, consultor financiero, consultores financieros
18771
post-template-default,single,single-post,postid-18771,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

ERTO i reducció de jornada

09 abr. ERTO i reducció de jornada

Newsletter COVID-19. Número 8

Escaldes-Engordany, 9 d’abril

La situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2, també anomenat COVID-19, segueix plantejant reptes de grans dimensions pel Principat que, degut a la prolongació sobrevinguda del confinament dels ciutadans i el bloqueig fronterer del país, ha d’adoptar mesures de caire econòmic i laboral per tal de poder fer front a aquesta situació sense precedents.

En aquest sentit, el Govern està preparant un esborrany d’una nova Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, en el que s’aborda el tema dels expedients de suspensió temporal de contractes de treball (o ERTOs) o de reducció de la jornada laboral que puguin promoure les empreses com a conseqüència de la crisis sanitària.

La figura de l’ERTO “Expedient de regulació temporal d’ocupació”, s’està fent servir a l’Estat Espanyol de manera àmplia sota el nom de “expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)”, mecanisme previst per l’Estatut dels Treballadors del país veí i que té com a finalitat poder desvincular laboralment al treballador durant un període de temps amb motiu de l’aturada econòmica provocada pel COVID-19.

El mecanisme s’ha estat fent servir amb la intenció de poder reduir la carrega de despesa de les empreses afectades per la pandèmia i al mateix temps poder preservar el lloc de feina dels treballadors per quan es produeixi la tornada a la normalitat.

Pel que fa al Principat, figures semblants es preveuen a l’article 41 de la Llei 31/2018 de Relacions Laborals, no obstant, la vigència del mateix ha estat suspesa per l’aplicació de la Llei 30/2020 de mesures Urgent o Llei Òmnibus i pel que sembla hi haurà regulació especifica pels “ERTOs” i reduccions de jornades derivats de la crisis sanitària.

Per tant, tal i com mencionàvem, l’executiu andorrà amb la intenció d’evitar la destrucció de teixit empresarial i de llocs de treball, està preparant amb l’esborrany del nou projecte de llei de mesures excepcionals un “ERTO” i una reducció de jornada que, pel que sabem a data d’avui de les negociacions que estan portant a terme els partits polítics, tindran les següents característiques:

QUI POT ACOLLIR-SE AL “ERTO” I LA REDUCCIÓ DE JORNADA

Pel que fa a la figura del “ERTO” o reducció de jornada únicament podrà ser aplicada per les següents empreses:

 • Empreses que tinguin suspesa la seva activitat de forma obligatòria perquè així ho establia la llei o perquè ho hagi fet voluntàriament.

 

 • Empreses que mantinguin un règim de guàrdies.

 

 • Empreses que, tot i estar obertes per tenir autorització, puguin justificar una davallada de la seva xifra de negocis igual o superior al 50%, comparant dades del mes d’abril de l’any immediatament anterior.

 

 • Empreses que, tot i no poder acreditar una davallada del 50% o més de la seva xifra de negocis, puguin acreditar que la baixada d’activitat registrada “fa impossible” el manteniment de la càrrega social de les persones assalariades.

 

 • S’exclourà a les empreses amb deutes amb l’administració pública i aquelles de temporada d’hivern.

 

COM S’HA DE SOL·LICITAR PER PART DE L’EMPRESA

Es presentarà una sol·licitud de l’expedient de suspensió temporal de contractes de treball o de reducció de jornada laboral al ministeri competent de treball aportant la següent documentació:

 • Expedient sol·licitant alguna de les següents modalitats: suspensió temporal de contractes, reducció de la jornada no superior al 75% del temps, o les dues a l’hora.

 

 • Documents justificatius de les causes concretes que provoquen la suspensió dels contractes de treball o la reducció de jornada.

 

 • Informació econòmica del darrer exercici complet.

 

 • Relació no-nominativa dels treballadors afectats per la mesura.

 

 • Calendari de suspensió previst o estimat.

 

Així mateix, l’empresa haurà de comunicar qualsevol desviació sobre el pla preestablert.

Per últim, a l’esborrany encara no es preveu quin marge de maniobra es donarà per presentar els mencionats expedients, fet molt controvertit respecte al ja mencionat article 41 de la Llei 31/2018 de Relacions Laborals, ja que únicament deixava 3 dies per presentar l’expedient un cop s’havia produït la situació excepcional de força major.

Entenem que, donada la situació d’excepcionalitat i funcionament no habitual de l’administració, el Govern preveurà uns terminis més laxes.

IMPLICACIONS PER L’EMPRESARI

L’empresa o empresari passarà a pagar el sou resultant del treballador entre ells i Govern, malgrat que l’esborrany i la informació de que disposem a data d’avui no estableix ni com ni en quins percentatges es repartirà.

El que sí que deixa clar, és que el percentatge que depengui de l’empresa l’haurà de pagar encara que per fer-ho necessiti recórrer al programa de finançament de crèdits a interès zero.

Per tant, es deixen de pagar els sous integres dels treballadors que estan sotmesos a aquesta suspensió temporal o reducció de jornada.

IMPLICACIONS PEL TREBALLADOR

Pel que fa al treballador, si es veu sota un ERTO o una reducció de jornada forçós, es veurà afectat de la següent manera:

 • El treballador estarà exonerat d’acudir al seu lloc de treball mentrestant duri la suspensió, sense poder ser acomiadat de manera definitiva durant l’aplicació de l’ERTO.

 

 • No obligació de treballar pel període de reducció de jornada.

 

 • No percepció del salari íntegre durant el període de la suspensió o reducció.

 

 • La prestació corresponent a la part de jornada reduïda es calcularà de forma minorada i proporcional d’acord amb les formules de la suspensió i sempre prenent com a referència la jornada legal ordinària de 40 hores setmanals.

 

 • El sou mai podrà ser inferior al salari mínim de 1.083 euros.

 

 • Dret a reincorporar-se al lloc de treball previ que tenia sense pèrdua de drets un cop acabi la suspensió temporal.

 

APLICACIÓ DE LA MESURA

L’aplicació de la mesura queda compresa entre el proper 1 de maig i fins els 180 dies naturals posteriors a la declaració del Govern, per Decret, de la fi de la situació de crisis sanitària. En tot cas, aquest àmbit temporal no pot anar més enllà del 31 de desembre.

CONCLUSIONS

A data d’avui, les mesures que aquí expliquem estan sota discussió parlamentaria, i les diferents forces polítiques estan treballant perquè surti un esborrany de projecte de Llei el més aviat possible.

En aquest sentit, remarcar que el que aquí exposem encara son mesures provisionals i que molts aspectes com és el cas de les reduccions de sous (percentatges, afectació a salaris mitjans, etc), terminis de presentació d’expedients, vies per fer-ho, etc., encara no estan definits del tot.

Per tant, restem pendents d’informar-vos del projecte de llei definitiu un cop s’acabin les converses que manté l’executiu amb els grups parlamentaris per tal de mirar consensuar el text.

Des d’aquesta perspectiva i en cas que la crisi sanitària esmentada es dilati més en el temps, entenem que aquestes mesures hauran de donar pas a altres mesures complementàries o diferents, que siguin convenients o adequades per fer front als eventuals nous reptes que sorgeixin i per facilitar el restabliment de la normalitat, un cop superada la situació de crisi sanitària.

L’equip d’ANCEI us seguirà mantenint informats al respecte per tal d’ajudar-vos amb tot el relacionat amb les mesures excepcionals resultants de la pandèmia COVID-19.

L’equip d’assessors laborals i economistes d’ANCEI es troba a la vostra plena disposició per tal de resoldre qualsevol dubte respecte els ERTOs o les reduccions de jornades.

Cordialment,

 

Jaume Torres Segura

Soci d’ANCEI