NOTÍCIES
ANCEI | Informació COVID-19 Andorra. Newsletter 4
Des de l’any 2003, a ANCEI Consultoria Estratègica Internacional, hem estat treballant fins a consolidar-nos com una de les principals consultories del país en l’àmbit de l’assessorament estratègic i referent per aquelles empreses que tenen o volen tenir un component internacional.
ANCEI, Consultoria, Andorra, Assessorament, internacionalización, internacionalització, Ancei, asesoramiento empresas, consultoría fiscal, contabilidad, Escaldes, asesores fiscales, consultor financiero, consultores financieros
18669
post-template-default,single,single-post,postid-18669,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Informació COVID-19 Andorra. Newsletter 4

25 març Informació COVID-19 Andorra. Newsletter 4

Newsletter COVID-19. Número 4

Escaldes-Engordany, 23 de març del 2020

PROJECTE DE LLEI ÒMNIBUS

La situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del COVID-19, planteja uns reptes d’una dimensió que mai no havia hagut d’afrontar en Principat d’Andorra en el passat recent, i fa necessària l’adopció de mesures excepcionals, de diversa naturalesa, per fer-hi front.

Per respondre a aquesta necessitat s’aprovarà la Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, pel procediment d’extrema urgència i necessitat previst a l’article 60 de la Constitució.

Es tracta d’una Llei de mesures excepcionals i urgents molt variades, d’abast temporal limitat, que han de permetre pal·liar, els primers efectes que la situació de crisi sanitària provoca sobre les persones i sobre les empreses.

Remarcar que aquest Projecte de Llei s’ha debatut i s’ha aprovat pel tràmit d’urgència en la sessió del Consell del 23 de març. Així, un cop s’ha aprovat pel Consell, ha de ser refrendada almenys per un dels dos Coprínceps i publicat posteriorment al BOPA, fet que implicarà la entrada en vigor de l’esmentada Llei.

 

MESURES EN MATÈRIA LABORAL D’INTERÉS PER EMPRESARIS I EMPLEADORS

Aquestes mesures afectaran principalment a la legislació laboral vigent al país. Les mesures tenen com a objectiu garantir la continuïtat del treballador a l’empresa i l’adequació del funcionament de la mateixa a les circumstàncies excepcionals associades al COVID-19.

La finalitat principal és la de salvaguardar la situació del col·lectiu de les treballadores i els treballadors, que es considera el més vulnerable, mitjançant les següents accions o normes:

 • Continuïtat dels contractes laborals a les empreses afectades per la suspensió temporal de l’activitat prohibint les baixades de sou i la suspensió de contractes per força major.
 • Compensació del temps no treballat (gent no apta per teletreball) per la suspensió d’activitat mitjançant retribució en funció d’aplicació d’hores extraordinàries i festius acumulats o futurs i vacances.
 • Coordinació d’absència per tenir cura de fills a càrrec per assalariats d’activitats no suspeses com les del sector de l’alimentació, sanitari, benzineres etc.
 • Modificació d’horaris sense necessitat d’avis previ per par de l’empresari.
 • Canvi de funcions del treballador sense complir els requisits establerts a la llei si es en motiu de una reorganització provocada per la situació del COVID-19.

 

MESURES EN MATÈRIA DE SEGURETAT SOCIAL PER AUTÒNOMS I EMPLEADORS

Les mesures envers la seguretat social, estan orientades a pal·liar els problemes econòmics derivats de la pandèmia i alleujar per tant la càrrega de despeses de autònoms, ampliadores i treballadors.

Així mateix, tracta de protegir aquells col·lectius més afectats per la Pandèmia com poden ser la gent dedicada a professions de riscs que encara operen amb normalitat o persones que han estat aïllades o diagnosticades pel COVID-19. Les mesures concretes son les següents:

 • Totes les persones assegurades que hagin estat diagnosticades o aïllades pel COVID-19 tinguin dret a rebre les prestacions econòmiques per incapacitat temporal.
 • Tots els treballadors per compte afectats per la suspensió de l’activitat propi poden demanar la suspensió temporal de la cotització.
 • Tots els treballadors per compte propi que hagin patit una reducció molt important de la seva activitat a conseqüència d’aquesta situació excepcional i hagin estat obligades o no a cessar la seva activitat, sempre que ho declarin i que cotitzin sobre una base superior al salari mínim, es poden acollir a una reducció de la base de cotització fins al salari mínim.
 • Pels empleadors i les empreses afectades per l’obligació de tancament, i que, malgrat això, contribueixen a garantir la continuïtat dels contractes de treball, s’estableix que l’Administració general prendrà en càrrec el pagament de la part empresarial de la cotització del seu personal, mentre duri l’obligació de tancament.

 

MESURES EN MATÈRIA D’ARRENDAMENTS DE LOCALS D’EMPRESES

En tots els contractes d’arrendament de locals per a negoci, la renda contractual vigent queda reduïda en els percentatges que s’estableixen a continuació, per ministeri de la Llei, durant el període comprès entre el dia 14 de març del 2020 inclòs, i l’endemà al dia en què el Govern declari la fi de la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV2:

 • Negocis corresponents amb activitats que s’han suspès: 100%.
 • Negocis corresponents a activitats en règim de guàrdia: 80%.
 • Activitats que romanen obertes: 50%.

 

MESURES EN MATÈRIA FISCAL I TRIBUTÀRIA

S’estableixen diverses mesures destinades a flexibilitzar el compliment de les obligacions tributàries i adapta determinades previsions legals, les mesures principals son les següents:

 • Ajornament i fraccionament del deute tributari en cas de no poder fer front al mateix per les mesures adoptades per frenar el COVID-19.
 • Taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques pot ser es pagui més enllà del 30 de juny del 2020, a decisió facultativa del govern.
 • El pagament a compte de l’impost de societats de l’exercici 2020 es redueix d’un 50% de la quota de liquidació de l’exercici immediatament anterior a un 20%.
 • El pagament fraccionat de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici 2020 que realitzen activitat econòmiques es redueix d’un 50% de la quota de liquidació de l’exercici immediatament anterior a un 20%.
 • Reducció de la base de tributació de l’impost general indirecte i tots els altres impostos pels arrendaments no percebuts, no incloent com a quota o base la quantitat no percebuda.

 

REUNIONS DELS ÒRGANS DE LES PERSONES JURÍDIQUES

Les mesures afectaran entitats i organitzacions tant del sector públic com del sector privat. Les mateixes tenen com a finalitat principal que les reunions dels seus respectius òrgans col·lectius (consells d’administració i juntes generals) es desenvolupin amb normalitat en l’actual context de crisi sanitària provocada per la COVID-19 gràcies a autoritzar la utilització de mitjans de comunicació a distància i així evitar el contacte directe entre les persones integrants dels òrgans col·lectius.

 

SUSPENSIÓ DE TERMINIS I ALTRES MESURES

Atenent les circumstàncies de l’actual crisi, s’estableixen una sèrie de mesures en els àmbits judicial i administratiu que permetran preservar els drets i interessos de les persones que actualment es troben en el curs d’un procediment a batllia o amb l’administració. Son les següents:

 • Suspensió amb caràcter general dels terminis processals amb efectes des del 14 de març del 2020, amb una sèrie d’excepcions respecte dels procediments que afecten drets fonamentals, persones detingudes o preses (habeas corpus) o persones en situació de risc.
 • Per tal d’evitar el contacte directe entre persones, totes aquelles actuacions davant de batlles i tribunals que resultin inajornables hauran de dur-se a terme via videoconferència o qualsevol altre mitjà similar.
 • Suspensió dels terminis administratius. Mesura amb efectes des del dia 14 de març del 2020 i fins que es decreti la fi de l’actual situació d’emergència sanitària.
 • Es permet l’activitat administrativa en els casos que sigui indispensable per preservar els interessos de les parts d’un procediment administratiu.
 • Es permet l’activitat administrativa en els procediments relacionats amb la crisi sanitària del COVID-19
 • Suspensió dels terminis de prescripció i de caducitat.

 

FUNCIONALITAT I ENTRADA EN VIGOR

Per últim remarcar que, no tindran accés als esmentats ajuts les empreses que hagin acomiadat a personal des del 14 de març de 2020.

La llei ha estat aprovada pel Consell General, avui 23 de març, en sessió excepcional. Recordar que la mateixa una vegada entri en vigor estarà vigent 2 mesos o fins el moment en què el Govern declari, per decret, la fi de la situació de crisi sanitària, en cas que sigui abans dels dos mesos esmentats.

L’equip d’Ancei seguirà mantenint-se informat de les novetats que el Govern adopti en relació amb les mesures excepcionals i com hem anat fent fins ara us informarem amb la màxima brevetat possible.

Restem a la vostra sencera disposició.

Cordialment,

Jaume Torres Segura

Soci d’ANCEI